Contoh Soal Dengan Balasan Pkn Kelas Xi Semester 2 Essay (Part-3)

Melanjutkan Contoh Soal dengan Jawaban PKN Kelas XI Semester 2 Essay bab ke-2 (soal nomor 16-30). Essay kewarganegaraan ketiga ini, berisikan materi perihal "Sistem Hukum dan Peradilan Internasional".

Baca juga, materi yang sama dalam bentuk PG: contoh soal dengan tanggapan PKN Kelas 11 Semester 2 Pilihan Ganda (Part-3)

Berikut ini, soal essay PKN dan jawaban, dimulai dari soal nomor 31 hingga dengan 45.

31. Sekumpulan aturan yang mengatur kekerabatan di antara negara-negara, merupakan pengertian kekerabatan internasional menurut....
Jawaban: Hakworth

32. Sebuah tubuh peradilan internasional yang memiliki ahli-ahli aturan dari banyak sekali negara, yaitu...
Jawaban: Mahkamah Internasional

33. Subjek aturan internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara yaitu...
Jawaban: Takhta Suci Vatikan

34. Opinio Juris disebut...
Jawaban: Opinio Juris sive necessitates

35. Sumber aturan tertinggi disebut...
Jawaban: pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional

36. Mengumpulkan dan menyidik alat-alat bukti merupakan kiprah dan kewenangan dari....
Jawaban: Jaksa Penuntut

37. Law making treaty dan traty contracts merupakan perjanjian internasional yang dianggap sebagai...
Jawaban: sumber aturan internasional

38. Pengakuan umum dari negara-negara terhadap kebiasaan yang dipandang sebagai keharusan, merupakan pengertian kebiasan internasional menurut....
Jawaban: Brierly

39. Manusia/orang-perorangan/individu menjadi subjek aturan internasional sesuai dengan....
Jawaban: ketentuan perjanjian perdamaian Versailes tahun 1919

40. Law making treaty merupakan sumber aturan internasional dalam tetapkan ketentuan-ketentuan aturan internasional, misalnya ialah konvensi-konvensi Wina pada tahun 1961 mengenai....
Jawaban: kekerabatan diplomatik

41. Banyak hebat aturan internasional yang telah mengemukakan banyak sekali pengertian aturan internasional dengan rumusan yang berbeda-beda. Jelaskan pengertian aturan internasional berdasarkan Brierly!
Jawaban:  Sekumpulan aturan dan asas untuk berbuat sesuatu yang mengingat negara-negara beradab di dalam kekerabatan mereka dengan yang lainnya.

42. Jelaskan isi pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional!
Jawaban: isi pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagai berikut:
a. Konvensi atau perjanjian internasional (traktat/treaty).
b. Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
c. Keputusan hakim dan peradilan internasional, serta ajaran-ajaran para pakar aturan dari banyak sekali negara sebagai sarana pelengkap/tambahan untuk tetapkan ketentuan hukum
d. Pendapat-pendapat para hebat aturan terkemuka

43. Jelaskan yang dimaksud dengan asas kebangsaan!
Jawaban: asas kebangsaan ialah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya

44. Sebutkan dan jelaskan asas-asas aturan internasional!
Jawaban: asas-asas aturan internasional:
a. Asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya
b. Asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan atas warga negara
c. asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
d. Asas persamaan harkat, martabat, dan derajat, yaitu kekerabatan antarbangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa negara-negara yang berafiliasi ialah berdaulat.
e. Asas keterbukaan, yaitu kekerabatan antarbangsa dibutuhkan adanya saling menukar isu berkaitan dengan bidang kekerabatan antarbangsa yang dilakukan.

45. Sebutkan sumber-sumber aturan internasional!
Jawaban: Sumber-sumber aturan internasional:
a. Perjanjian internasional
b. Kebiasaan internasional
c. Prinsip-prinsip hukum.
d. Keputusan pengadilan
e. Pendapat para hebat yang telah diakui kepakarannya.

Lanjut ke soal nomor 46-60 => contoh soal essay PKN dan jawabannya kelas 11 semester 2 bab ke-4

Related : Contoh Soal Dengan Balasan Pkn Kelas Xi Semester 2 Essay (Part-3)

0 Komentar untuk "Contoh Soal Dengan Balasan Pkn Kelas Xi Semester 2 Essay (Part-3)"