Contoh Soal Essay Pendidikan Agama Islam (Pai) Sma Kelas X Semester 2 (Part-3)

Soal Uji Kompetensi goresan pena ini, merupakan lanjutan Contoh Soal Essay Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengan Atas Kelas X Semester 2 potongan kedua (soal nomor 6-15). Dan pada potongan ketiga ini, berisikan bahan perihal "Beriman Kepada Malaikat Allah".

Berikut di bawah ini, soal Essay PAI beserta jawaban, dimulai dari soal nomor 16 hingga dengan 25.

16. Jelaskan pengertian dogma kepada malaika!
Jawaban: dogma kepada malaikat ialah percaya dan yakin bahwa Allah telah membuat malaikat yang diberi kiprah tertentu, untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta.

17. Tulislah ayat Quran yang memerintahkan biar kita beriman kepada malaikat Allah!
Jawaban: Q.S. An Nisa[4]:136.

يا يها الذ ين امنواامنوبا لله ورسوله  والكتب الذى نزل على رسوله والكتب الذ ي انزل من قبل ومن يكفر با ا لله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الخرفقد
ضل ضللا بعيدا

 Yaaayyuhalladziina aamanuu aaminuu billaahi warosuulihii, walkitabilladzii najjala ala rosuulihii,  walkitabilladzii anjala min koblu, waman yakfur billahi wamalaaaikatihii wakutubihii warosulihii walyaumil akhiri fakod dholla dholaalam baiidan.

18. Jelaskan sifat dan ciri-ciri malaikat!
Jawaban:
a. Makhluk yang selalu patuh sebab suci dari keinginan dan nafsu
b. Bisa bercakap-cakap dan bermetamorfosis menjadi insan dengan izin Allah
c. Makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan tertentu
d. Makhluk yang tidak pernah melaksanakan dosa dan maksiat
e. Makhluk yang tidak sombong dan selalu bertasbih kepada Allah
f. Tidak berjenis kelamin, tidak tidur, tidak makan dan minum, serta tidak sanggup dilihat oleh indera manusia.

19. Apa fungsi beriman kepada malaikat? Jelaskan!
Jawaban: Fungsi dogma kepada malaikat adalah:
a. Meningkatkan martabat manusia. Dengan beriman kepada yang mistik termasuk malaikat, pengetahuannya sanggup meningkatkan wawasannya, bukan hanya di bidang materi, tetapi melebar ke bidang non materi.
b. Terhindar dari penyakit tahayul dan khurafat dan bersamaan dengan itu untuk memperkokoh jiwa tauhid.
c. Hidup ini harus dijalani dengan penuh cita-cita dan optimisme, meskipun banyak sekali cobaan siap menghadang
d. Hidup ini harus ditempuh dengan hati-hati dan penuh perhitungan, sekecil apa pun perbuatan yang dilakukan akan menerima balasannya.
e. Mendidik kedisiplinan dan membiasakan untuk selalu taat kepada fatwa Islam.

20. Tulislah hadis yang menjelaskan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya!
Jawaban: an aisyah kolat koola rosuulullohi sollalloohi alaihi wasallama kholikotil malaaikatu min nuuriwwakhulikol jaanu minnaariwwkhuliko aadamu mimmaa washoppa lakum (HR. Muslim)

21. Sebutkan pola sikap beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari!
Jawaban:
a. Berprerilaku baik dan jujur sebab merasa selalu diawasi oleh malaikat.
b. Taat melaksanakan perintah Allah swt. sebagaimana dicontohkan oleh para malaikat dalam pengabdiannya hanya kepada Allah swt.
c. Penuh rasa optimis dalam menghadapi bentuk kehidupa ini, sebab yakin ada pelindung dan penolong.
d. Meyakini keagungan Allah swt., kekuatan-Nya, dan kekuasaan-Nya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya yaitu dari keagungan sang pencipta.
e. Selalu bersyukur kepada Allah swt. atas perhatian-Nya terhadap insan sehingga menugaskan malaikat untuk memelihara, mencatat, merekam amal-amal, dan banyak sekali kemaslahatan yang lain.

22. Jelaskan perbedaan sifat antara malaikat dan manusia!
Jawaban:
a. Malaikat itu gaib, sedangkan insan bariz
b. Malaikat yaitu makhluk mulia dan terpuji sedangkan insan ada yang mula ada pula yang hina
c. Malaikat tidak besar kepala dan tidak sombong, sedangkan insan ada yang tidak besar kepala dan tidak sombong tetapi ada pula yang besar kepala dan sombong
d. Malaikat bertugas menurunkan wahyu, membagi rezeki, menjaga neraka, menjaga surga, dan mengurus urusan yang bekerjasama dengan manusia. Sementara kiprah insan yaitu beribadah kepada Allah pribadi dan menjadi khalifah di bumi, tidak mengurus urusan malaikat.
e. Malaikat sanggup berubah wujud menjadi insan dan sebagainya, sedangkan insan tidak sanggup berubah wujud.
f. Malaikat senantiasa taat kepada Allah swt., sedangkan insan ada yang taat ada pula yang ingkar.
g. Malaikat senantiasa memuji (bertasbih) nama Allah swt. siang dan malam tiada henti, sedangkan insan tidak selamanya melaksanakan ketaatan kepada Allah, bahkan ada yang ingkar.
h. Malaikat tidak akan masuk neraka, sedangkan insan ada yang akan masuk neraka ada pula yang masuk surga.
 
23. Jelaskan perbedaan malaikat, jin, dan setan atau iblis!
Jawaban:
Malaikat
a. Diciptakan dari cahaya
b. Selalu patuh terhadap perintah Allah swt.
c. Tidak sombong terhadap penciptaan manusia
d. Selalu mengingatkan perihal kebaikan

Jin
a. Diciptakan dari api yang menyala
b. Ada yang patuh terhadap perintah Allah swt., ada yang membangkang

Setan atau Iblis
a. Diciptakan dari api yang menyala
b. Tidak patuh terhadap perintah Allah swt.
c. Sombong terhadap penciptaan manusia.
d. Selalu membisikan perihal kemaksiatan kepada manusia

24. Tulislah terjemah hadis perihal asal penciptaan malaikat!
Jawaban: malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, sedangkan Adam dari apa yang telah diterangkan kepada kau semua (H.R. Muslim)

25. Menurut pendapatmu, apa hikmah diciptakannya malaikat bagi kepentingan manusia? Jelaskan!
Allah swt. membuat malaikat dengan kiprah dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka selalu patuh dan taat akan perintah-Nya, sebab sudah menjadi tanggung jawab sebagai makhluk Allah, kita juga harus bersikap tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada kita.
Sikap tanggung jawab ini harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang pelajar kita harus tanggung jawab dalam belajar, mengerjakan tugas, biar kita menjadi pribadi yang amanah (dipercaya).

Lanjut ke soal nomor 26-35 => contoh soal essay agama Islam SMA/SMK kelas X semester 2 potongan keempat

Related : Contoh Soal Essay Pendidikan Agama Islam (Pai) Sma Kelas X Semester 2 (Part-3)

0 Komentar untuk "Contoh Soal Essay Pendidikan Agama Islam (Pai) Sma Kelas X Semester 2 (Part-3)"