Contoh Soal Uts (Mid) Geografi Kelas Xi Semester I 3

Tulisan berikut ini, merupakan lanjutan Contoh Soal UTS (MID) Geografi Kelas XI Semester I bab kedua (soal nomor 11-25). Pada bab ketiga, soal dimulai dari nomor 26 hingga dengan 40.

26. Negara X diketahui mempunyai jumlah penduduk usia 0–14 tahun sebanyak 1.000.000, jumlah penduduk usia 65 ke atas 600.000, jumlah penduduk usia 15–64  tahun ialah 2.000.000, berarti angka ketergantungan ialah ....
a. 8
b.80
c. 30
d. 800
e. 50
Jawaban: b

27. Untuk mengetahui jumlah penduduk berusia subur, data yang diharapkan ialah perihal ....
a. angka kelahiran kasar
b. komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin
c. jumlah seluruh penduduk
d. jumlah perempuan yang telah menikah
e. angka ketergantungan
Jawaban: b

28. Piramida penduduk Indonesia menawarkan golongan penduduk muda alasannya ialah ....
a. penduduk berumur muda sebanding dengan penduduk berusia tua
b. penduduk usia lebih dari 60 tahun cukup besar
c. kemungkinan hidup penduduk Indonesia rata-rata mencapai usia di bawah 60 tahun
d. sebagian besar penduduk berumur 64 tahun ke atas
e. sebagian besar penduduk berusia muda
Jawaban: e

29. Komposisi yang menggambarkan jumlah laki-laki dan wanita, serta komposisi umur dari penduduk, merupakan komposisi penduduk berdasarkan ....
a. jenis kelamin dan umur
b. mata pencaharian
c. angkatan kerja
d. penyebaran
e. densitas
Jawaban: a

30. Salah satu dilema kependudukan yang dialami Indonesia ialah pertambahan penduduk yang tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Dapat dikatakan pertambahan penduduk tinggi alasannya ialah presentase pertumbuhan penduduk per tahun ialah ....
a. kurang dari 1%
b. lebih dari 2%
c. kurang dari 2%
d. 1-2%
e. 2%
Jawaban: b

31. Tingkat kelahiran menurun sedikit demi sedikit, sehingga pertumbuhan penduduk rendah dan maut stabil, merupakan pertumbuhan penduduk periode ....
a. pertama
b. kedua
c. kelima
d. ketiga
e. keempat
Jawaban: e

32. Berikut ini merupakan interval usia produkif ialah ....
a. 25 tahun ke atas
b. 17 tahun ke atas
c. 21 tahun ke atas
d. 15-64 tahun
e. 15-45 tahun
Jawaban: d

33. Cara pelaksanaan sensus oleh petugas sensus yang dikenakan pada setiap orang yang dikala sensus diadakan berada di wilayah sensus disebut ....
a. metode canvasser
b. cacah jiwa
c. sensus de facto
d. sensus de jure
e. metode house holder
Jawaban: b

34. Sensus di Indonesia rata-rata dilaksanakan setiap ....
a. 4 tahun
b. 5 tahun
c. 8 tahun
d. 9 tahun
e. 10 tahun
Jawaban: e

35. Di bawah ini rumus pertumbuhan penduduk alami ialah ....
a. Pn = Po + (L - M)
b. Pn = Po + (I - E)
c. Pn = Po + (L - M) + (I - E)
d. Pn = Po (1 + r)n
e. CBR = B/P x k
Jawaban: a

36. Jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2000 ialah 3.124.674 jiwa. Jumlah kelahiran kasarnya 43 dan maut kasarnya 17. Diketahui pula migrasi 12 jiwa dan emigrasinya hanya 7 orang. Angka pertumbuhan totalnya ialah ....
a. 5
b. 19
c. 31
d. 22
e. 29
Jawaban: c

37. Penduduk A pada pertengahan tahun 2003 ialah 30.000.000. Jumlah kelahiran selama tahun 2003 ialah 500.000. Angka kelahiran kasarnya ialah ....
a. 67
b. 17
c. 7
d. 45
e. 67
Jawaban: b

38. Provinsi Jambi pada tahun 1990 jumlah penduduknya 2.020.568. Angka kelahiran  kasarnya 56 dan angka kematiannya 21 jiwa, maka angka pertumbuhan penduduk alaminya ialah ....
a. 35
b. 3,5
c. 0,35
d. 56
e. 65
Jawaban: a

39. Salah satu variabel utama yang di jadikan indikator penentuan kualitas sumber daya insan ialah ....
a. tingkat pendidikan dan kesehatan
b. tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan
c. tingkat pendidikan dan mata pencaharian
d. tingkat kesehatan dan kematian
e. tingkat kesehatan dan angka kelahiran
Jawaban: a

40. Komposisi penduduk yang didasarkan pada status perkawinan, tingkat pendidikan merupakan komposisi penduduk berdasarkan pada komposisi ....
a. sosial
b. multidimensi
c. biologis
d. agraris
e. geografis
Jawaban: a

Lanjut ke soal nomor 41-65 => Contoh Soal UTS (MID) Geografi Kelas XI Semester I bab keempat

Related : Contoh Soal Uts (Mid) Geografi Kelas Xi Semester I 3

0 Komentar untuk "Contoh Soal Uts (Mid) Geografi Kelas Xi Semester I 3"