Contoh Soal Dengan Balasan Pkn Kelas X Semester 2 Pilihan Ganda (Part-2)

Melajutkan Contoh Soal dengan Jawaban PKN Kelas X Semester 2 Pilihan Ganda bab pertama (soal nomor 1-15), pada bab kedua ini berisikan bahan kewarganegaraan perihal "Persamaan kedudukan Warga Negara".

Baca juga bahan yang sama, dalam bentuk Essay dan uraian: Contoh soal dengan balasan PKN Kelas 10 semester 2 Essay bab kedua

Berikut ini, soal PG PKN dan jawabannya, dimulai dari soal nomor 16 hingga dengan 30.

16. Kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melaksanakan tindakan-tindakan aturan tertentu disebut....
a. opsi
b. naturlasisasi
c. repudiasi
d. apatride
e. bipatride
Jawaban:  b

17. Berikut ini yaitu kewajiban negara terhadap warga negaranya, kecuali diwajibkan negara untuk....
a. menjamin sistem aturan yang adil
b. menjamin hak asasi warga negara
c. memberi kebebasan beribadah
d. membuatkan pendidikan untuk rakyat
e. memperlihatkan jaminan sosial
Jawaban:  a

18. Menurut Undang-undang Darurat RI yang termuat dalam Lembaran Negara 1955 Nomor 33 perihal Kependudukan di Indonesia, yang dimaksud orang absurd yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah...
a. selama orang absurd itu menetap di Indonesia
b. selama orang tersebut bekerja di Indonesia
c. selama orang tersebut setia terhadap Indonesia
d. orang itu bersuamikan orang Indoneisa
e. orang itu diadopsi oleh orang Indonesia
Jawaban:  a

19. Untuk menetap di Indonesia, orang absurd harus....
a. bekerja dan mencar ilmu di Indonesia
b. menerima izin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia
c. mempunyai visa masuk ke negara Indonesia
d. mempunyai paspor dan visa yang disahkan oleh kantor imigrasi
e. mempunyai saudara yang bertempat tinggal di Indonesia
Jawaban:  d

20. Perbedaan pokok antara warga negara Indonesia dengan warga negara absurd di Indonesia terletak pada...
a. pekerjaan tetapnya
b. lamanya berdomisili
c. daerah kelahirannya
d. strata sosialnya
e. hak dan kewajibannya
Jawaban:  e

21. Masalah kewarganegaraan Republik Indonesia yang gres diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang...
a. Pewarganegaraan Republik Indonesia
b. Berkebangsaan Republik Indonesia
c. Tata Cara Menjadi Warga Negara Republik Indonesia
d. Kewarganegaraan Republik Indonesia
e. Warga Negara Republik Indonesia
Jawaban:  d

22. Mereka yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara disebut....
a. bangsa
b. rakyat
c. warga negara
d. penduduk
e. bukan penduduk
Jawaban:  d

23. Hak untuk menolak kewarganegaraan tertentu diebut...
a. hak opsi
b. stelsel pasif
c. apatride
d. stelsel aktif
e. hak repudiasi
Jawaban:  e

24. Menurut peraturan Hindia Belanda, penghuni tanah air Indonesia yang bukan orang asing, disebut...
a. pribumi
b. timur asing
c. penduduk asli
d. kaula negara Belanda
e. abdi negara Belanda
Jawaban:  a

25. Apabila seorang warga negara dari suatu negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan rangkap yang disebut....
a. apartheid
b. apartride
c. bipatride
d. stelsel aktif
e. stelsel pasif
Jawaban:  c

26. Asas kewarganegaraan suatu negara yang ditetapkan berdasarkan keturunan darah orang tuanya disebut asas....
a. ius soli
b. ius sanguinis
c. ius naturalisasi
d. ius nelius
e. ius melius
Jawaban:  b

27. Hak untuk menentukan sesuatu kewarganegaraan tertentu disebut...
a. hak opsi
b. stelsel pasif
c. apatride
d. stelsel aktif
e. hak repudiasi
Jawaban:  a

28. Seseorang yang dianggap menjadi warga negara dengan sendirinya tanpa melaksanakan tindakan aturan tertentu disebut....
a. naturalisasi
b. repudiasi
c. opsi
d. stelsel pasif
e. stelsel aktif
Jawaban:  d

29. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, yang menjadi warga negara Indonesia yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi...
a. warga negara Belanda
b. warga negara Indonesia
c. warga negara asing
d. kaula negara Belanda
e. kaula timur asing
Jawaban:  b

30. Seorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan disebut dengan istilah...
a. opsi
b. naturalisasi
c. repudiasi
d. apatride
e. bipatride
Jawaban:  d

Lanjut ke soal nomor 31-45 => contoh soal PG dan Jawaban PKN kelas 10 semester 2 bab ke-3

Related : Contoh Soal Dengan Balasan Pkn Kelas X Semester 2 Pilihan Ganda (Part-2)

0 Komentar untuk "Contoh Soal Dengan Balasan Pkn Kelas X Semester 2 Pilihan Ganda (Part-2)"